Styrets beretning 2017

Sámi Dáiddamusea i februar 2017
Sámi Dáiddamusea i februar 2017

Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985 og har sitt hovedtilholdssted i Tromsø. Museet har også en satellitt i Longyearbyen; Kunsthall Svalbard, og et nært samarbeid med flere andre visningssteder rundt i landsdelen.

Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdelen. Ved kjøp, gaver og deposita skal museet samle og utstille norsk og utenlandsk billedkunst og kunsthåndverk.

Året 2017

2017 har vært et jubelår for Nordnorsk Kunstmuseum. Vi har vunnet en rekke priser og satt flere rekorder. Året har vært preget av høyt aktivitetsnivå på flere områder.

Formidling

I 2017 har vi gjennomført 11 utstillingsåpninger, seks av utstillingene er nyproduserte. Vi har vist utstillinger i både Tromsø, Longyearbyen, Harstad og Karasjok; samt i Japan (seks byer) og Russland (Murmansk). Disse utstillingsprosjektene har involvert samarbeid med institusjonene RiddoDuoattarMuseat, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Anchorage Museum, Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Arctic Arts Summit og Festspillene i Harstad.

Et prosjekt fikk særlig stor oppmerksomhet i 2017. I samarbeid med RiddoDuottarMuseat stengte vi Nordnorsk Kunstmuseum (nesten) over natten og åpnet museumsperformancen Sami Daiddamusea, komplett med egen grafisk profil, nettside, kontaktinformasjon og SoMe-sider, samt direktør. Museet viste verk fra over 60 kunstnere, hentet fra Samisk kunstmagasin i Karasjok. Og for en utrolig suksess det ble. Til tross for begrenset nasjonal oppmerksomhet ble utstillingen vår best besøkte i Tromsø noensinne, sett av over 18 000 publikummere. Prosjektet er hovedårsaken til at vi har vunnet prisene som Årets museum 2017 (Norges museumsforbund), NPU-prisen 2017: Neste praksis (Norsk publikumsutvikling) og Tromsø kommunes kulturpris 2017.

Publikum har satt pris på aktivitetene ved museet i Tromsø, noe som vises i 27% økning i besøk i 2017 sammenlignet med 2016. Hele 32 054 personer var innom dørene i Sjøgata 1 i Tromsø. Kunsthall Svalbard kan også vise til gode tall for 2017 med 42 643 besøkende.

Ved å turnere 10 kofferter med originalkunst til skoler i landsdelen og holde omvisninger ved museet i Tromsø har vi i 2017 møtt 6 000 barn og unge gjennom aktiv formidling.

Det vellykkede samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge resulterte i en spennende bok fra I Craft, I Travel Light-prosjektet. Boken ble utgitt på russisk og engelsk og lansert både i Russland og Norge.

Forvaltning

I 2017 har Nordnorsk Kunstmuseum jobbet aktivt med registrering, dokumentering og vurdering av verkene vi mottok testamentarisk fra Viggo Hagstrøm i 2016. Databasen MuseumPlus er operativ og oppdatert og fungerer godt som verktøy på flere av museets arbeidsfelt. I det kontinuerlige arbeidet med å forbedre magasinsituasjonen har vi gjennom ekstern faghjelp fått gjennomført en ROS analyse, som understreker behovet for nytt magasin.

Fornying

Året har gitt oss nye samarbeidspartnere, og nye arenaer for vårt publikumsarbeid. Vi har aktivt bygget vårt regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Internt har Nordnorsk Kunstmuseum jobbet med å definere arbeidsdeling, stillingsbeskrivelser og organisasjonskart. Nordnorsk Kunstmuseum har besluttet at organisasjonen skal jobbe med prosjektmetodikk i vår virksomhet, og har implementert SharePoint som fellesarbeidsverktøy.

I 2017 har flere ansatte deltatt aktivt som debattanter og innledere på ulike arrangement.

Annet

Gjennom målrettet arbeid har vi tredoblet omsetningen i museumsbutikken sammenlignet med 2016.

ÅRSREGNSKAP RESULTAT

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 639 661.

Pr. 31.12.2017 har stiftelsen en grunnkapital på kr 100 000. Årets overskudd gir en opptjent egenkapital på kr 3 786 868.

Styret sier seg tilfreds med resultatet.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens§ 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordnorsk Kunstmuseums eiendeler og gjeld, finansielle stiling og resultat.

LIKESTILLING

Ved Nordnorsk Kunstmuseum ble det i 2017 utført 3,09 mannlige og 6,36 kvinnelige årsverk. Årsverk fordelt på følgende funksjoner: 0,89 lederstilling, 3,47 kunstfaglige, 5,09 administrative stillinger inkludert skranke og butikk.

Museet har ut fra eksisterende situasjon ikke sett det nødvendig med spesielle likestillingsrettede tiltak, men vil vurdere dette ved eventuelle nytilsettinger.

YTRE MILJØ

Stiftelsen har ikke ordinær virksomhet som forurenser det ytre miljø.

ARBEIDSMILJØ

Stiftelsen er en driftsenhet som leier kontorer, drifter samlinger og utstillinger i Tromsø, samt i Longyearbyen. Stiftelsen utførte i 2017 9,45 årsverk.

Stiftelsen gjennomfører samarbeidsmøter med tillitsvalgte og legger vekt på systematisk HMS-arbeid.

Sykefraværet i 2017 var på 92 dager, som utgjør 4% av mulige dagsverk.

Det har vært meldt inn en skade relatert til lagerarbeid. Denne er håndtert i henhold til forskriftene.

Innleide tjenester:
Sikkerhetspersonale fra NOKAS AS
Renhold fra Elite Service ASS
Museumsteknisk arbeid fra Duksund Snekkerverksted.

TIDLIGERE ÅRSBERETNINGER

Styrets beretning 2016
Styrets beretning 2015
Styrets beretning 2014