Styrets beretning 2016

Virksomhetens art og sted

Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985 av Nordnorsk Kulturråd (nedlagt pr. 31.12.2007), Universitetet i Tromsø, samt Riksgalleriet og Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design). Stiftelsen har sitt sete og hovedbygning i Tromsø. I tillegg har museet en satellitt, Kunsthall Svalbard, i Longyearbyen.

Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdelen. Ved kjøp, gaver og deposita skal museet samle og utstille norsk og utenlandsk billedkunst og kunsthåndverk.

Året 2016

Nordnorsk Kunstmuseum startet året med nytt styre og i slutten av februar sluttet Knut Ljøgodt, etter at hans åremål som direktør ved museet gikk ut. Jeremie McGowan startet som direktør 1.3.2016.

Nordnorsk Kunstmuseums omfattende formål i en langstrakt landsdel gjør det viktig å prioritere gode strategier og tiltak for å oppnå målsettingen.

Forvaltning

De siste årene har museet mottatt en rekke donasjoner. Samlingen utgjør nå 2 115 verker. I løpet av året har museet implementert en ny database, et viktig verktøy for forvaltningsarbeidet og for framtidig formidling av samlingen. Den store økningen i antall verker som inngår i Nordnorsk Kunstmuseums samling utfordrer museets kapasitet i forhold til samlingsforvaltning, både når det gjelder magasinkapasitet og konserveringsarbeid.

Formidling

Nordnorsk Kunstmuseum har hatt en fin utvikling i besøkstallene de siste årene. I 2016 hadde vi en svak økning på 2 % fra 2015, til 25 171 besøkende. I tillegg har 38 541 besøkt Kunsthall Svalbard og 8 411 registrerte besøkende gjennom utstillingene som har turnert i landsdelen. Totalt har Nordnorsk Kunstmuseum samlet hatt i overkant av 72 000 besøkende på ulike utstillinger og arrangement i 2016.

Nordnorsk Kunstmuseum gjennomførte fem nye temporære utstillinger i tillegg til to vandreutstillinger. I tillegg har vi fortsatt å gjennomføre et høyt antall formidlingstiltak i Tromsø, landsdelen og på Svalbard. Gjennom omvisninger, ambulerende kunstkofferter og verksteder har vi møtt nærmere 8 000 barn og unge. I løpet av året har vi gitt ut to publikasjoner.

Fornying

Databasen er et viktig fornyingselement i vårt forvaltningsarbeid. Vårt arbeid på Svalbard har gitt oss mulighet til å tenke nytt rundt type utstillinger, dialog med publikum og samvirke med lokalmiljø. I 2016 har museet evaluert status og jobbet godt med framtidige strategier. Ansatte og styre har i løpet av året jobbet med en strategi som peiler ut en god retning for årene som kommer.

Styret er tilfreds med museets aktivitet og virksomhet for 2016.

Årsregnskap

Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 448 358.

Pr. 31.12. 2016 har stiftelsen en grunnkapital på kr 100 000, og årets overskudd gir en opptjent egenkapital på kr 3 119 054 ved utgangen av året.

Styret sier seg tilfreds med resultatet.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordnorsk Kunstmuseums eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Arbeidsmiljø

Stiftelsen er en driftsenhet som leier kontorer og drifter samlinger og utstillinger i Tromsø kommune og i Longyearbyen. Stiftelsen har 8,25 stillinger i fast ansatte i hel- og deltidsstillinger, foruten hel- og deltidsansatte i vikariater og engasjement.

Stiftelsen har opprettet samarbeidsmøter med tillitsvalgte og legger vekt på helse, miljø og sikkerhet i sin virksomhet.

Sykefraværet var i 2016 på 101,6 dagsverk, noe som utgjør 3,65 % av total arbeidstid.

Det har ikke vært noen skader eller ulykker i 2016.

I tillegg til de som er ansatt av stiftelsen har vi avtaler med:
Vaktpersonale fra NOKAS AS.
Renhold ved Elite Services AS.
Museumsteknisk arbeid ved Duksund Snekkerverksted.

Likestilling

Ved Nordnorsk Kunstmuseum ble det i 2016 utført 2,45 mannlige og 8,24 kvinnelige årsverk. Disse er fordelt på følgende funksjoner 1 lederstilling, 3,87 kunstfaglige, 5,85 administrative stillinger inkludert skranke og butikk.

Museet har ut fra eksisterende situasjon ikke sett det nødvendig med spesielle likestillingsrettede tiltak, men vil vurdere dette ved eventuelle nytilsettinger.

Ytre miljø

Stiftelsen har ikke ordinære virksomhet som forurenser det ytre miljø.