Framtidens Nordnorsk Kunstmuseum

Wednesday 16. December 2020
Et museum for alle

Nordnorsk Kunstmuseum skal være et museum for hele den nordlige landsdelen, og er et ambisiøst museum som ser hele det sirkumpolare området som vårt nedslagsfelt. Nå jobber vi for et enda bedre kunstmuseum for hele Nord-Norge.

Museet skal være i Tromsø
Nordnorsk Kunstmuseum er ansvarlige for å ivareta vår felles kultur- og kunstarv, og å gjøre den tilgjengelige for alle. Det krever mye av staben og det fysiske museumsbygget, men også god deltagelse fra myndighetene på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I NNKMs vedtekter slås det fast at NNKM «har sitt sete i Tromsø». Siden 2002 har museet leid lokaler i Sjøgata 1, et bygg fra 1917 som tidligere har vært både telegraf og politistasjon. Vi er veldig glade i museumsbygget vårt, men det blir stadig vanskeligere å drive et forsvarlig og moderne museum i bygget. NNKM har i minst fem år signalisert at situasjonen er kritisk for magasinene våre, og søkt midler til å se på andre løsninger. Vi ser også at utstillingsarealet er for lite fleksibelt, og lokalene overholder ikke de krav som settes for forsvarlig ivaretagelse og utstilling av kunstverk. Bygget er heller ikke godt tilrettelagt for andre deler av museumsdriften. Vi mangler plass til både publikumsrettede aktiviteter som verksted og foredrag, og til kontorer, restaureringsarbeid og lager. NNKM gjorde en konsekvensutredning for museets framtid i 2018, hvor både nybygg, overtagelse av eksisterende bygg og oppgradering av Sjøgata 1 ble vurdert.

Det er deres framtidige museum vi jobber mot.

Neste skritt
På bakgrunn av dette har NNKMs styre besluttet å søke tilskuddsordningen for nasjonale kulturbygg. Søknaden er planlagt levert 1. januar 2021. Tilskuddet i denne ordningen skal gå til å «… dekke behovet for forsvarlig areal, økt funksjonalitet eller økt sikkerhet gjennom planlegging, ombygging eller nybygg». NNKMs styre vil understreke at det på nåværende tidspunkt ikke eksisterer konkrete planer eller løsninger, og at det heller ikke finnes føringer for om framtidens NNKM skal være i Sjøgata 1, overta et annet bygg eller om det skal oppføres et nytt museumsbygg. Men tiden er moden for å ta neste skritt en prosess hvor NNKMs langsiktige behov og landsdelens beste skal være ledende. Dette arbeidet, og museet generelt, ledes av administrerende leder Bodil Kjelstrup i påvente av ny direktør for museet.

Mange gode innspill
Parallelt med NNKMs interne arbeid, har Nordland fylkeskommune jobbet aktivt for å få en filial av NNKM i Nordland, som skal være på plass til Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024. I løpet av 2020 har også Troms og Finnmark fylke og Tromsø kommune gitt innspill til NNKMs framtidige organisering, inkludert innspill til finansiering og hvem som skal utnevne styremedlemmer. Det er fremmet forslag om etablering av filialer flere steder, inkludert i Finnmark. Det er udelt positivt å se at NNKM er ønsket og at flere instanser kommer med gode bidrag til hvordan vi kan bli et enda bedre kunstmuseum for landsdelen.

Publikum i Årsutstillingen

Skal utrede framtidens NNKM
Sommeren 2020 ga Kulturdepartementet Nordnorsk Kunstmuseum i oppdrag å se helhetlig på kunstfeltet i Nord-Norge og hvilken rolle NNKM skal spille i framtiden. Som en del av det arbeidet er vi bedt om å utrede mulighetene for en eller flere filialer av NNKM i landsdelen, og samtidig vurdere styresammensetningen vår og hvem som skal utnevne styremedlemmer. Dette skal skje i samarbeid med alle relevante institusjoner, organisasjoner og myndigheter i de to nordligste fylkene og på Svalbard. Dette arbeidet går vi i gang med i 2021, og det skal være ferdig innen utgangen av 2023.

Dialog med Nordland fylkeskommune
Nordnorsk Kunstmuseums styre mottok nylig et brev hvor Nordland fylke ber NNKM om å utrede en filial i Bodø og sikre finansiering av denne. Dette er et godt innspill og viser behovet for sterk kunstfaglig tilstedeværelse i hele Nord-Norge. Museet har per i dag ikke ressurser til å gripe fatt i en utredning av prosjektet på den måten Nordland fylkeskommune ber om, men den videre dialogen om en mulig avdeling vil inngå i mandatet fra Kulturdepartementet som beskrevet tidligere. Vi er positive til at Nordland Fylkeskommune viderefører dialogen med departementet om finansiering av en eventuell filial i Bodø, men det er en forutsetning at det ikke går på bekostning av utviklingen av NNKM og tilstedeværelsen i Tromsø og Longyearbyen.  

Løsninger til beste for Nord-Norge
Det er med andre ord flere parallelle og delvis overlappende prosesser som skal pågå i årene som kommer, i tillegg til at Nordnorsk Kunstmuseum også skal ansette ny direktør og fortsette å drive og utvikle det vi mener er et veldig godt kunstmuseum. Det vil bli krevende, men Nordnorsk Kunstmuseum vil være løsningsorientert og lytte til alle innspill. Vi ser fram til å finne konstruktive løsninger til beste for Nordnorsk Kunstmuseum og befolkningen i hele Nord-Norge.

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum, 16.12.2020

Other news

We're back!

Monday 18. May 2020

Nordnorsk Kunstmuseum is closed

Thursday 12. March 2020

When Violin Met Gobelin – Vol II

Monday 28. January 2019

Admission fee at the museum

Thursday 06. December 2018