Nordnorsk Kunstmuseums vedtekter (en)

§ 1 Nordnorsk Kunstmuseum er en stiftelse som ble dannet av Nordnorsk Kulturråd (nedlagt pr. 31.12.2007), Universitetet i Tromsø, samt Riksgalleriet og Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design). Stiftelsen har sitt sete i Tromsø.

§ 2 Stiftelsens kapital er en statsbevilgning på kr 100 000.

§ 3 Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel.

§ 4 Ved kjøp, gaver og deposita skal museet samle og utstille norsk og utenlandsk billedkunst og kunsthåndverk. Det skal legges spesiell vekt på å vise kunst med tilknytning til den nordnorske landsdel. Samlingene skal også søke å gi en oversikt over den generelle utvikling av norsk billedkunst og kunsthåndverk og deres tilknytning til internasjonale strømninger.

§ 5 Museet ledes av et styre på fem medlemmer som sammensettes slik:

3 medlemmer hvorav leder oppnevnes av staten ved Kulturdepartementet. 1 medlem oppnevnes av SKINN (Se kunst i Nord-Norge). 1 medlem oppnevnes av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge og Nord-Norske Bildende Kunstnere i fellesskap.

Tre vararepresentanter oppnevnes av Kulturdepartementet i numerisk rekkefølge. For de to øvrige representantene oppnevnes personlig vararepresentant. Oppnevningen gjelder for fire år av gangen. Medlemmene av styret kan kun gjenvelges en gang.

§ 6 Styret sammenkalles når leder eller minst to andre medlemmer av styret ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer og/eller vararepresentanter inklusive leder eller varaleder er til stede. Vedtak i styret fattes ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Det føres protokoll over styrets møter.

§ 7 Styret skal:

  1. vedta de generelle retningslinjer for driften av Nordnorsk Kunstmuseum
  2. vedta museets budsjett
  3. avgi årsberetning og regnskap
  4. fastsette instruks for museets administrasjon
  5. foreta tilsetting av museets personale
  6. fastsette regler for sikring av verdiene i samlingene
  7. godkjenne planer for museets utstillingsvirksomhet
  8. behandle andre saker av viktighet for museet

§ 8 Den daglige ledelsen av museet, herunder utstillinger, samt ordning og montering av samlingene, tilligger museets direktør.

§ 9 Stiftelsens regnskaper revideres av statsautorisert revisor.

§ 10 Styret delegerer myndighet av innkjøp til museets direktør. Direktøren forholder seg til retningslinjer fastlagt av styret.

§ 11 For mottagelse av gaver til museet gjelder de samme kriterier som for innkjøp. Ønskes det knyttet spesielle betingelser til gaven må disse godkjennes av museets styre.

§ 12 Kunstverk innlemmet i museets samlinger kan ikke avhendes. Dette gjelder ikke

  1. dubletter
  2. innbytte av verk av samme kunstner med samme kriterier som ved ervervelser forøvrig (kfr. §§ 10 og 11)

§ 13 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sendes Kulturdepartementet.

§ 14 Låneopptak og andre større finansielle disposisjoner krever samtykke fra Kulturdepartementet.

§ 15 Forslag til endring av disse vedtekter fremsettes av styret, som etter å ha innhentet godkjenning fra Kulturdepartementet forelegger endringen for Stiftelsestilsynet til avgjørelse.

§ 16 Opphevelse av stiftelsen kan vedtas i overensstemmelse med bestemmelsene i stiftelseslovens kapittel 6.

§ 17  Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser til anvendelse.