ÅPENHET OM AVGANG

Torsdag 02. april 2020
Grete Ellingsen, styreleder

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum har valgt å avslutte arbeidsforholdet til direktør Jérémie McGowan. På bakgrunn av oppmerksomheten dette har skapt, ønsker styret å informere offentligheten om begrunnelsen.

De fleste av oss liker ikke å snakke ned egenskaper eller mindre sterke sider hos kolleger og medarbeidere.  Jeg har derfor lyst til å starte med å formidle hva som har vært bra med Jérémies McGowans lederskap i Nordnorsk Kunstmuseum.

Han har skapt stolte øyeblikk i Nord-Norge. Han har latt kunsten ha sin egen og uredde stemme. Han har løftet fram perspektiver og grupper som ikke har lett for å komme til ordet. Han og hans kolleger satte i 2017 samisk kunst og samisk kunstformidling på dagsorden, noe som ga nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Denne delen av jobben har han fått velfortjent ros for. Jeg gjentar den gjerne. 

Den andre delen av jobben handler ikke om kunst, men om ledelse. Den delen av jobben har ikke hatt samme nivå. Direktøren har på flere områder levert svakere enn det man må kunne forvente. Dette var årsaken til at det forrige styret i utgangspunktet ikke ønsket å gi ham et nytt åremål som direktør vinteren 2019.

I dialogen med det forrige styret ble han gjort kjent med dette, og med at styret ønsket å beholde hans kunstneriske kompetanse. Han ble derfor tilbudt en fast stilling som kurator ved kunstmuseet.

McGowan ønsket ikke en slik løsning. Styret valgte da å gi ham en nytt, forkortet åremål på to år, der det eksplisitt heter at arbeidsforholdet kan avsluttes når som helst og uten begrunnelse. Denne avtalen aksepterte McGowan.

Da jeg i januar overtok som styreleder, satte jeg meg inn stiftelsens historie de siste åra. Den avdekket at direktøren ikke har levert på tydelige og gjentatte bestillinger fra styret. Det har vært gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter, i en organisasjon som mottar et betydelig offentlig tilskudd. Det er uheldig og det gjør styrets arbeid vanskelig.

 Jeg erfarte også at samhandlingen mellom styret og direktør over tid ikke hadde vært som det burde være. Det i en stiftelse som årlig forvalter med enn over 20 millioner offentlige kroner.

En viktig oppgave for en nasjonal kulturinstitusjon i nord, er å levere på oppdraget samt på bestillinger fra Kulturdepartementet. Institusjonen har fått i oppdrag å drive Svalbard Kunsthall, som man mottar over 2 millioner kroner i året i tilskudd over statsbudsjettet for. Dette arbeidet er dessverre gradvis trappet ned, uten forankring i Kulturdepartementet eller styret.

I tillegg oppstod situasjoner som følge av direktørens personalbehandling. Dette sammen med fallende publikumstall og en ikke tilfredsstillende økonomistyring gjorde i sum at styret fant det både riktig og påkrevd å avslutte arbeidsforholdet nå.

I tråd med avtalen ble han løst fra sitt arbeidsforhold og får i henhold til den samme avtalen utbetalt fire måneders etterlønn.

At det forrige styret ikke ønsket å fornye hans åremål har ikke vært kjent utad. Jeg har innhentet samtykke fra tidligere styreleder om å kunne gjøre det kjent nå. Jeg finner det riktig fordi kritikere framstiller denne avgangen som en sjokkavgang. Det er en trist avgang, men den er dessverre nødvendig.

Kritikerne, også de som nå velger å forlate styret, ser ut til å mene at man primært bør vektlegge det kunstneriske ved en direktørs rolle. Jeg mener det må være en god balanse mellom kunstfaglig, organisatorisk og driftsmessig ledelse. I dette tilfellet har balansen over tid vært feil. Når man heller ikke har sett tilstrekkelig forbedring, mener jeg det var nødvendig å gjennomføre denne prosessen nå og i det tempoet styret valgte.

Jeg mener det bør praktiseres åpenhet i en organisasjon som Nordnorsk Kunstmuseum, selv om vi ikke er omfattet av offentlighetsloven. Derfor vil jeg i tråd med kunstmuseets viktige verdi om åpenhet, -  ta initiativ til at alle gamle protokoller skal gjøres offentlig tilgjengelig. Offentlighet i protokollene skal være hovedregelen fra nå av. Unntaket er opplysninger som etter lov skal behandles som taushetsbelagte.

I et åpent og inkluderende Nordnorsk Kunstmuseum handler det nå om å levere høyt nivå på både kunst og ledelse. Det skal hele organisasjonen strekke seg etter.

Denne redegjørelsen tilsluttes av alle styremedlemmer, det vil si Anni Skogman (Tromsø), Ole-Jonny Korsgaard (Harstad), Hanne Jakhelln (Bodø) og Lise Dahl (ansattes representant i styret).

 

Sortland 2. april 2020

Grete Ellingsen
styreleder

Andre nyheter

Bli en Tromsøekspert!

Onsdag 06. juli 2022

Sommer på museet

Tirsdag 28. juni 2022

PRYO hjelp i SKAPEverkstedet

Tirsdag 28. juni 2022

Åpningstider i påsken

Torsdag 07. april 2022